Polityka prywatności

§ I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu Internetowego (zwana dalej „Polityką”) opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi osób fizycznych oraz wykorzystywania technologii cookies w ramach Serwisu Internetowego dziewczynymotywuja.pl (dalej: Serwis) oraz Sklepu Internetowego, o którym mowa w § 2 ust. 2 Polityki.
 2. Administrator zachęca do zapoznania się z pełną treścią Polityki przed skorzystaniem ze Sklepu Internetowego w jakimkolwiek zakresie. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza pełną akceptację zasad, procedur i standardów stosowanych przez Administratora i wynikających z Polityki, w tym akceptację określonych w Polityce celów, zakresu, zasad, podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.
 3. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest akceptacja i przestrzeganie zasad, procedur i standardów stosowanych przez Administratora i wynikających z Polityki.
 4. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości – Administrator prosi o kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych Administratora podanych w § 2 ust. 1 Polityki.

Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.
Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

§ II. Definicje

 1. Administrator – Patrycja Kotlicka, ul. Stodolniana 16a, 95-080 Tuszyn, adres poczty elektronicznej: patrycjakotlicka@gmail.com (dalej: Administrator).
 2. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.dziewczynymotywuja.pl przez Patrycja Kotlicka;
 3. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 5. Klient – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu Internetowego.

 

§ III. Dane Osobowe

Korzystanie ze Sklepu Internetowego w zakresie zapoznawania się z treściami opublikowanymi w nim nie wymaga rejestracji Klienta oraz przekazywania przez niego Administratorowi danych osobowych.

Klient udostępnia swoje dane osobowe Administratorowi poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego lub formularza zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym. Klient może również udostępnić swoje dane osobowe Administratorowi poprzez kontakt z Administratorem z wykorzystaniem podanych w Sklepie Internetowym form komunikacji i danych kontaktowych Administratora, w tym poprzez kontakt za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego w Sklepie Internetowym za pomocą poczty elektronicznej. Dane osobowe wykorzystywane są rónież w celu wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie), prowadzenia systemu komentarzy, marketingu oraz personalizacji Serwisu dla Użytkowników.

Administrator ma prawo zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk dotyczących Klienta, w celu poznania jego preferencji odnośnie treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym. Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu RODO i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.

W celu spełnienia przez Administratora obowiązków, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Administrator przedstawia w § 4 poniżej informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, które mają zastosowanie w przypadku przekazywania danych osobowych przez Klienta Administratorowi.

IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.

§ IV Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych

1. [Administrator] Administratorem danych osobowych jest Patrycja Kotlicka, ul. Stodolniana 16a, 95-080 Tuszyn.

2. [Dane kontaktowe] Dane kontaktowe Administratora: Patrycja Kotlicka, ul. Stodolniana 16a, 95-080 Tuszyn, dziewczynymotywuja@gmail.com

3. [Źródło danych osobowych] Klient przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą:

 • formularza rejestracyjnego zainstalowanego w Sklepie Internetowym;
 • formularza zamówienia zainstalowanego w Sklepie Internetowym;
 • formularza kontaktowego lub wysłania e-maila do Administratora, w związku ze skierowaniem zapytania przez Klienta;
 • plików cookies (tzw. „ciasteczka”);
 • piksela Facebooka;
 • gromadzenia przez Administratora logów serwera internetowego Klienta.

4. [Podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie przed zawarciem umowy) w celu świadczenia drogą elektroniczną usługi umożliwiającej Klientowi składanie zamówień w Sklepie Internetowym oraz zawierania i wykonania umów sprzedaży produktów oferowanych w Sklepie Internetowym.

5. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w oparciu o pliki cookies stosowane w celach analitycznych (Google Analytics) stanowią przepisy art. 173 ust. 2 ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800 ze zm.) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

6. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w oparciu o pliki cookies stosowane w celach prawidłowego wyświetlenia Sklepu Internetowego stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora). W takim przypadku cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora obejmują przetwarzanie danych w celu zapewnienia podstawowych funkcji Sklepu Internetowego takich jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność.

7. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w oparciu o piksel Facebooka stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora). W takim przypadku cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora obejmują przetwarzanie danych w celach analitycznych, tj. mierzenia efektywności działań marketingowych i analizy optymalnego działania usług świadczonych przez Administratora w Sklepie Internetowym.

8. W przypadku przesłania przez Klienta do Administratora informacji za pomocą poczty elektronicznej, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora). W takim przypadku cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora obejmują przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, zapewnienia Administratorowi obrony przed roszczeniami ze strony Klienta oraz w celu dochodzenia przez Administratora roszczeń od Klienta.

9. Administrator wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji czynności, do których zostały przekazane i przetwarza je jedynie w niezbędnym do tego zakresie.

10. [Odbiorcy danych osobowych] Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być:

 

 • podmioty, wobec których Administrator jest zobowiązany do przekazania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów, w związku z którymi przetwarzane są dane osobowe Klienta.

11. [Transfer danych osobowych] Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych klienta do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem przekazania danych Klienta do Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z przetwarzaniem danych osobowych za pomocą narzędzia Google Analytics, o którym mowa w § 5 poniżej.

12. [Okres przechowywania danych osobowych] Podane przez Klienta dane osobowe przetwarzane są przez Administratora przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla umożliwiania Klientowi korzystania ze Sklepu Internetowego, wykonywania umów zawartych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, albo do ustalenia, dochodzenia roszczeń Administratora lub obrony przed roszczeniami kierowanymi w stosunku do Administratora.

13. [Prawa osób, których dane dotyczą] Klient, który przekazał dane osobowe Administratorowi ma następujące prawa, z których może skorzystać na zasadach określonych w RODO i Polityce:

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 13 RODO, a w tym prawo do uzyskania informacji o tożsamości i danych kontaktowych Administratora, celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie przetwarzanych danych, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych, profilowaniu;
 • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO, a w tym prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji, o których mowa w art. 13 RODO;
 • prawo do sprostowania danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, a w tym prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz, z uwzględnieniem celów przetwarzania, prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, o którym mowa w art. 17 RODO, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w art. 17 ust. 1 RODO;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 18 RODO, w przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 1 RODO;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o którym mowa w art. 21 RODO z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów;
 • prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO, obejmujące prawo otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 20 RODO;
 • w przypadku przetwarzania przez Administratora danych osobowych na podstawie zgody udzielonej przez Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w art. 7 ust. 3 RODO, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 77 RODO, jeżeli Klient sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO, a w przypadku Klienta, którego miejscem zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem popełnienia domniemanego naruszenia jest na terytorium Polski, organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14. [Obowiązek i dobrowolność podania danych i konsekwencje ich niepodania] Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości skorzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz zawierania i wykonania umów sprzedaży produktów oferowanych w Sklepie Internetowym.

15. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie] Dane osobowe Klienta nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, a które polegają na wyłącznie zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

16. [Zachowanie poufności] Administrator dokłada należytej staranności, aby zapewnić poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

§ V. Informacje o plikach cookies

1. Sklep Internetowy korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczek”). Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu Internetowego. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę Sklepu Internetowego, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

3. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

 • cookies „stałe” (persistent cookies), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta;
 • cookies „sesyjne” (session cookies), które są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu opuszczenia formularza kontaktowego, formularza zamówienia, zamknięcia strony Sklepu Internetowego lub wyłączenia oprogramowania.

4. Administrator wykorzystuje dwie kategorie plików cookies:

 • pliki cookies „niezbędne” – stosowane są w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlenia Sklepu Internetowego. Ten rodzaj plików cookies ma na celu zapewnienie podstawowych funkcji takich jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność. Klient może je wyłączyć, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie Sklepu Internetowego. W tym celu w Sklepie Internetowym mogą być wykorzystywane pliki cookies „sesyjne”;
 • pliki cookies „opcjonalne” – stosowane są w celach analitycznych (np. w celu badania preferencji osób korzystających ze Sklepu Internetowego z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości wyświetlania Sklepu Internetowego). W tym celu w Sklepie Internetowym mogą być wykorzystywane pliki cookies „stałe” i „sesyjne”. Wykorzystanie tej kategorii plików cookies opiera się na zgodzie Klienta.

5. W oparciu o pliki cookies „opcjonalne” stosowane w celach analitycznych działa kod śledzenia Google Analitycs, będący internetową usługą analizy oferowaną przez Google LLC 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, służący do analizy statystyk serwera. Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics zamieszczonymi na stronie internetowej działającej pod adresem: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl.

6. Informacje generowane przez pliki cookie, takie jak czas, miejsce i częstotliwość odwiedzin na stronie internetowej, w tym adres IP, są przekazywane do Google LLC w USA i tam przechowywane.

7. W Sklepie Internetowym używamy Google Analytics z końcówką “_gat._anonimizeIp”. W takim przypadku Google skraca i tym samym szyfruje adres IP Klienta już w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

8. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu analizy korzystania ze Sklepu Internetowego, tworzenia raportów na temat aktywności witryny oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego oraz Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane prawem lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google.

9. Google, zgodnie z oświadczeniem, w żadnym wypadku nie będzie łączyła adresu IP Klienta z innymi danymi Google. Klient może zablokować instalowanie ciasteczek poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki; w takim przypadku mogą zostać zablokowane niektóre funkcje Sklepu Internetowego.

10. Google oferuje również dodatek dezaktywacyjny dla najpopularniejszych przeglądarek, który daje Klientowi większą kontrolę nad tym, które dane Google zbiera na temat odwiedzanych przez Klienta stron internetowych. Add-on informuje JavaScript (ga.js) Google Analytics, że do Google Analytics nie należy przesyłać żadnych informacji o odwiedzinach na stronie internetowej. Dodatek dezaktywacyjny Google Analytics do przeglądarek nie zapobiega jednak przesyłaniu informacji do nas lub do innych stosowanych przez nas serwisów analitycznych. Więcej informacji na temat instalacji dodatku do przeglądarki znajduje się tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

11. Klient może dokonać wypisania się i zablokowania zbierania danych przez Google Analytics w danej przeglądarce internetowej, poprzez wykonanie czynności opisanych na stronie internetowej: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

12. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klient może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie, w szczególności, gdy Klient nie chce otrzymywać plików cookies. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja danej przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego, a wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych.

13. W celu zarządzania ustawieniami plików cookies w niżej wymienionych przeglądarkach internetowych, można skorzystać z poniższych informacji zamieszczonych na następujących stronach internetowych, dotyczących wybranych przeglądarek internetowych:

 • Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
 • Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
 • Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
 • Firefox:https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
 • Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
 • Android:https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=pl
 • Safari (iOS): https://www.apple.com/legal/privacy/pl/cookies/

§ VI Informacje o technologii piksel Facebooka

1. Piksel Facebooka to kod umieszczony w Sklepie Internetowym, pozwalający mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez Klientów.

2. Piksel Facebooka to technologia dostarczana przez portal Facebook, która obsługiwana jest przez:

3. Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, 462129 Dublin, Irlandia – w przypadku Klientów będących rezydentami UE;

4. Meta Platforms Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA – w przypadku Klientów nie będących rezydentami UE.

5. Piksel Facebooka gromadzi następujące rodzaje danych:

5. nagłówki HTTP – wszystkie informacje w nagłówkach HTTP. Nagłówki HTTP to standardowy protokół sieciowy wysyłany pomiędzy żądaniem przeglądarki a dowolnym serwerem w Internecie. Nagłówki HTTP zawierają m.in. adresy IP, a także informacje o przeglądarce internetowej, lokalizacji strony, dokumencie, źródle przekierowania oraz osobie korzystającej ze Sklepu Internetowego;

6. dane piksela – m.in. identyfikator piksela oraz dane plików cookie Facebooka;

7. kliknięcia przycisków – zaliczają się do tego wszelkie przyciski klikane przez osoby odwiedzające Sklep Internetowy, etykiety takich przycisków oraz wszelkie strony odwiedzane w wyniku kliknięcia określonego przycisku;

8. wartości opcjonalne – opcjonalne dodatkowe informacje wysyłane na temat danej wizyty przez zastosowanie niestandardowych zdarzeń zmiany danych (do niestandardowych zdarzeń zmiany danych można na przykład zaliczyć wartość konwersji czy typ strony);

9. nazwy pól formularzy – zaliczają się do tej kategorii nazwy pól witryn internetowych, takie jak „adres e-mail”, „adres” oraz „ilość”, w przypadku zakupu produktu lub usługi (piksel nie odczytuje wartości pól).

10. Szczegółowe informacje w zakresie zbierania i przetwarzania danych przez portal Facebook oraz praw i możliwości Klienta w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w polityce ochrony danych portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

11. Szczegółowe informacje w zakresie funkcji piksela Facebooka i sposobu jego działania są dostępne w sekcji pomocy portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142

12. Piksel Facebooka można wyłączyć w sposób pokazany na stronie (konieczne zalogowanie się do portalu Facebook): https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings/?entry_product=account_settings_menu

§ VII Informacje na temat logów serwera

1. Informacje o niektórych zachowaniach Klienta podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Sklepem Internetowym oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

2. Oprócz zapisywania adresu URL zapisowi mogą także podlegać:

 • czas nadejścia zapytania;
 • czas wysłania odpowiedzi;
 • nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http;
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta (referer link) – w przypadku gdy przejście do Sklepu Internetowego nastąpiło przez odnośnik;
 • informacje o przeglądarce Klienta;
 • informacje o adresie IP.

3. Dane, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem, na którym zainstalowany jest Sklep Internetowy, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania tym serwerem.

§ VIII Wyłączenie odpowiedzialności

Realizując podstawową ideę Internetu, Administrator może umieszczać w Sklepie Internetowym linki do innych stron internetowych. Administrator nie odpowiada jednak za politykę prywatności na tych witrynach. Administrator zachęca – po przejściu do innej strony internetowej – do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami.

§ IX Wtyczki do mediów społecznościowych

Administrator może umieszczać w Sklepie Internetowym wtyczki do mediów społecznościowych, tj. elementy interaktywne opatrzone rozpoznawalnymi ikonami tych mediów. Wtyczki do mediów społecznościowych pozwalają na udostępnianie treści ze Sklepu Internetowego w mediach społecznościowych oraz umożliwiają bezpośrednie przekierowywanie Klienta do profili Administratora w mediach społecznościowych. Administrator nie odpowiada jednak za politykę prywatności na tych witrynach. Administrator zachęca do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami:

 • Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
 • Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy
 • TikTok: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en
 • Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

§ X Zakres obowiązywania

1. Niniejsza Polityka może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Klienta dotyczącej jego danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach Polityki Klient zostanie poinformowany w Sklepie Internetowym.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.

Niniejsza Polityka obowiązuje od 29.03.2023 r.