Regulamin strony i sklepu internetowego www.dziewczynymotywuja.pl

Regulamin sklepu internetowego www.dziewczynymotywuja.pl

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.dziewczynymotywuja.pl
 2. Sklep internetowy działający pod adresem www.dziewczynymotywuja.pl jest prowadzony przez Sprzedawcę – Patrycja Kotlicka.
 3. Dane kontaktowe umożliwiające Klientowi kontakt ze Sprzedawcą:
  1. adres pocztowy: Patrycja Kotlicka, ul. Stodolniana 16a, 95-080 Tuszyn;
  2. adres poczty elektronicznej: dziewczynymotywuja@gmail.com.
 4. Regulamin Sklepu Internetowego umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

§ 2 Definicje

 1. Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:
  1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
  2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
  3. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  4. Sprzedawca – Patrycja Kotlicka z siedzibą przy: ul. Stodolniana 16a, Tuszyn 95-080, który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej;
  5. Usługa Sklepu Internetowego – usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiającą Klientowi składanie Zamówień w Sklepie Internetowym;
  6. Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.dziewczynymotywuja.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary oraz Usługi;
  7. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740);
  8. Konto – funkcjonalność Sklepu Internetowego, za pomocą której Klient może korzystać z Usługi Sklepu Internetowego;
  9. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem;
  10. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344);
  11. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej;
  12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
  13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).

§ 3 Rodzaj i zakres usługi świadczonej drogą elektroniczną

 1. Na warunkach określonych w Regulaminie Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta Usługę Sklepu Internetowego.
 2. Klient może korzystać z Usługi Sklepu Internetowego z zastrzeżeniem spełnienia warunków technicznych, o których mowa w § 4 Regulaminu.
 3. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w ramach Usługi Sklepu Internetowego (w tym m.in. nazwy, logotypy, cenniki, a także kolorystyka i układ witryny) oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią Sklepu Internetowego należą do Sprzedawcy lub podmiotów, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej. Wszelkie udostępnianie, kopiowanie i korzystanie z powyższych informacji, danych i materiałów w sposób inny, niż zapoznanie się z nimi, a w szczególności ich pobieranie, nagrywanie lub udostępnianie osobom trzecim, jest zabronione bez zgody Sprzedawcy udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 4 Warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną

 1. Warunkiem prawidłowego korzystania z Usługi Sklepu Internetowego jest posiadanie przez Klienta urządzenia elektronicznego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. dostęp do sieci Internet;
  2. zainstalowana przeglądarka Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Chrome, Opera lub Safari w najnowszej wersji albo inna przeglądarka kompatybilna,
  3. posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
  4. prawidłowo działająca klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na urządzeniu elektronicznym, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z Usługi Sklepu Internetowego.
 3. Klientem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.
 4. Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień przed rozpoczęciem korzystania z Usługi Sklepu Internetowego.

§ 5 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić (cena brutto). Zawiera ona należny podatek.
 2. Ceny widniejące na Stronie Internetowej sklepu, jak również opisy Towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 3. Sprzedawca używa w Sklepie Internetowym kodów rabatowych upoważniających do zakupów Towarów lub Usług z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
 4. Do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 5. Strona Sklepu Internetowego jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.
 6. Strona Sklepu internetowego www.dziewczynymotywuja.pl, posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

§ 6 Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

 1. Klient zobowiązuje się korzystać z Usługi Sklepu Internetowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Klient zobowiązuje się w szczególności, że korzystanie przez niego z Usługi Sklepu Internetowego lub dostarczanie przez niego treści w Sklepie Internetowym nie będzie:
  1. naruszać jakichkolwiek praw autorskich ani innych praw własności intelektualnej, w tym między innymi patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw autorskich, praw do wizerunku lub innych praw jakiejkolwiek strony trzeciej;
  2. zawierać gróźb albo treści obraźliwych, nękających, oszczerczych lub naruszających prywatność innych osób;
  3. zawierać przekleństw albo treści naruszających dobra innych Klientów, treści sprzecznych z wartościami lub zasadami społeczności albo treści w inny sposób niestosownych (tj. w szczególności treści sprzecznych z zasadami kultury osobistej, pozbawionych szacunku dla opinii i odczuć innych Klientów albo naruszających obowiązek godnego traktowania innych Klientów);
  4. zawierać danych stanowiących informacje niejawne lub objętych ochroną tajemnic ustawowo chronionych – w zakresie w jakim wykorzystanie tych danych podlega ograniczeniu na mocy przepisów prawa;
  5. stanowić spamu;
  6. wprowadzać do Sklepu Internetowego lub w inny sposób wykorzystywać wirusów komputerowych lub jakichkolwiek innych kodów komputerowych, plików lub programów, które są zaprojektowane lub przeznaczone do zakłócania, uszkadzania, ograniczania lub zakłócania prawidłowego funkcjonowania jakiegokolwiek oprogramowania, sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego;
  7. powodować nieuzasadnionego lub nieproporcjonalnie dużego obciążenia na infrastrukturę informatyczną;
  8. zakłócać lub próbować zakłócać prawidłowe działanie Sklepu Internetowego lub jakichkolwiek działań prowadzonych w Sklepie Internetowym; lub
  9. prowadzić do ominięcia wszelkich środków, które Sprzedawca może stosować w celu zapobiegania lub ograniczania dostępu do Usługi Sklepu Internetowego lub innych kont, systemów komputerowych lub sieci połączonych z Usługą Sklepu Internetowego.
 3. W przypadku korzystania przez Klienta z Usługi Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
  1. okresowego zablokowania Klienta dostępu do Konta i/lub Usługi Sklepu Internetowego,
  2. natychmiastowego usunięcia Konta Klienta i zablokowania dostępu do Usługi Sklepu Internetowego.
 4. Niezależnie od uprawnienia Sprzedawcy, o którym mowa w ust. 3) powyżej, w przypadku zamieszczenia przez Klienta w Sklepie Internetowym treści sprzecznych z postanowieniami Regulaminu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usuwania tych treści.

§ 7 Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną

 1. Korzystanie z Usługi Sklepu Internetowego wymaga założenia przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym.
 2. Założenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym Klient:
  1. podaje swój adres poczty elektronicznej,
  2. ustala hasło logowania do Konta,
  3. wybiera pole „Zarejestruj się”.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Sklepu Internetowego następuje w chwili otrzymania potwierdzenia założenia Konta przez Klienta. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 4. Usługa Sklepu Internetowego jest nieodpłatna.
 5. Umowa o świadczenie Usługi Sklepu Internetowego ulega rozwiązaniu w przypadku:
  1. rezygnacji Klienta z korzystania z Usługi Sklepu Internetowego, poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej dziewczynymotywuja@gmail.com z prośbą o zamknięcie Konta;
  2. zaprzestania świadczenia Usługi Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę, poprzez przesłanie komunikatu na adres poczty elektronicznej Klienta za 14-dniowym wyprzedzeniem;
  3. natychmiastowego usunięcia Konta Klienta i zablokowania dostępu do Usługi Sklepu Internetowego.

§ 8 Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronie podsumowania Zamówienia.
 2. Złożenie Zamówienia następuje poprzez wypełnienie formularza, w którym Klient:
  1. wybiera Towary i/lub Usługi, które chce zakupić,
  2. podaje swoje imię i nazwisko, adres dostawy, adres poczty elektronicznej oraz telefon komórkowy (opcjonalnie firmę oraz NIP),
  3. wybiera formę płatności spośród form dostępnych w Sklepie Internetowym,
  4. potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień,
  5. potwierdza złożenia Zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 3. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie Zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu Zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego umowa uważana jest za zawartą.
 4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu Zamówienia.
 5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

§ 9 Sposób płatności i termin płatności

 1. W Sklepie Internetowym istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:
  1. płatność za pomocą serwisu PayPal,
  2. płatność za pomocą systemu BLIK.
 2. Sklep Internetowy umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych:
  1. PayU (płatność kartą),
  2. Tpay (płatność kartą i płatność za pomocą bankowości elektronicznej).
 3. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.
 4. Płatność następuje w PLN (złoty polski) na rachunek bankowy prowadzony w PLN.

§ 10 Dostawa

 1. Zamówione Towary i Usługi są dostarczane poprzez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany w Zamówieniu dostępu do platformy pod adresem www.dziewczynymotywuja.pl umożliwiającej skorzystanie z zamówionej Usługi.

§ 11 Odstąpienie do umowy

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu Towaru lub udostępnienia Usługi bez podania przyczyny. Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Produkty wirtualne do pobrania nie podlegają zwrotom.
 3. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ust. 1) powyżej, Klient powinien poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: ul. Stodolniana 16a, 95-080 Tuszyn; może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy sprzedawcy dziewczynymotywuja@gmail.com. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1) powyżej, nie wywołuje skutków prawnych.
 4. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) jest przekazywany Klientowi w formie elektronicznej w postaci załącznika do Regulaminu, w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki) i/lub w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji).
 5. W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta).
 6. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 (tj. w sytuacji dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta, ponosi Sprzedawca.
 7. Klient ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany Towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 8. Koszt wysyłki produktów fizycznych leży po stronie Klienta zwracającego Towar.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
 10. Jeżeli dostarczony Towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość Towaru uszkodzonego.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Klienta płatności z wyłączeniem kosztów wysyłki, zostaną przekazane na rachunek bankowy Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.
 12. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w ust. 10) powyżej, zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Sprzedawca w porozumieniu z Klientem, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Klienta dodatkowych kosztów.
 13. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.
 14. Zawierając umowę Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

§ 12 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Towarów, Usług lub Usługi Sklepu Internetowego należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: dziewczynymotywuja@gmail.com lub pocztą na adres ul. Stodolniana 16a, 95-080 Tuszyn, w ciągu 14 dni od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 2. Tylko reklamacje złożone w języku polskim albo angielskim będą rozpatrywane.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informację w zakresie następujących danych osobowych Klienta składającego reklamację
  1. imię i nazwisko,
  2. adres do korespondencji,
  3. adres poczty elektronicznej,
  4. przedmiot reklamacji,
  5. dokładny opis reklamowanego Towaru, Usługi lub funkcjonalności Usługi Sklepu Internetowego,
  6. przyczynę reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji zawierającej kompletne dane, o których mowa w ust. 3) powyżej.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, na adres korespondencyjny lub poczty elektronicznej podany w reklamacji.
 6. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
 7. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar bez wad.
 8. W przypadku reklamacji Towaru stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Klient powinien przesłać informacje o tym fakcie poprzez e-mail na adres dziewczynymotywuja@gmail.com. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta Towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności Towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.

§ 13 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klient będący Konsumentem posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie) następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356).
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  3. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

§ 14 Zasady publikowania opinii

 1. Każdy Klient może publikować opinie o Towarze lub Usłudze w odpowiednim miejscu na stronie Sklepu Internetowego. Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad poprawniej polszczyzny.
 2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.
 3. Klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym.
 4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez Sprzedawcę pod względem sprawdzenia czy opinia ta nie zawiera treści o charakterze bezprawnym tj. w szczególności gdy opinia narusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe, narusza prawa autorskie itd.

§ 15 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Sklepu Internetowego, dostępnej na stronie www.dziewczynymotywuja/polityka-prywatnosci.

§ 16 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.
 2. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.
 4. Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.dziewczynymotywuja.pl/regulamin
 5. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
 6. Regulamin oraz umowy zawarte na jego podstawie skonstruowane są na gruncie prawa polskiego i na podstawie tego prawa powinny być oceniane i interpretowane.
 7. Wszelkie spory wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na podstawie Regulaminu podlegają jurysdykcji sądów polskich oraz są rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.11.2022 r.

Załącznik nr 1

INFORMACJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy.
  1. Mają Państwo prawo odstąpić od umowy dostarczenie Towaru lub o świadczenie wybranej Usługi w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Patrycja Kotlicka ul. Studolniana 16a, 95-080 Tuszyn, adres poczty elektronicznej: dziewczynymotywuja@gmail.com, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
  4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres dziewczynymotywuja@gmail.com. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
  6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 1. Skutki odstąpienia od umowy.
  1. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

Adresat: 

Patrycja Kotlicka, ul. Stodolniana 16a, 95-080 Tuszyn

adres poczty elektronicznej: dziewczynymotywuja@gmail.com

Imię i nazwisko konsumenta: 

…………………………………………………………………………………………………………….

Adres poczty elektronicznej (podany przy składaniu zamówienia):

…………………………………………………………………………………………………………….

Adres konsumenta (w przypadku oświadczenia przesłanego pocztą):

…………………………………………………………………………………………………………….

Ja niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi:

……………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy (proszę podać datę otrzymania Potwierdzenia Zamówienia usługi):

……………………………………………………………………………………………………………

Data: ………………………………………………………………………………………………….

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

……………………………………………………………………………………………………………